Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Follow Your Heart Publishing

  

Artikel 1 - Algemeen

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Follow Your Heart Publishing op haar internetsite en op alle overeenkomsten die via haar internetsite tussen Follow Your Heart Publishing en Afnemer worden aangegaan tot het leveren van boeken (hierna: de overeenkomst). Door Afnemer gehanteerde algemene of andere voorwaarden - waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan - worden door Follow Your Heart Publishing uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de overeenkomst.

Artikel 2 - Definities

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Follow Your Heart Publishing: boekhandel, gevestigd te Apeldoorn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: nummer 08081771. Internetsite: de plaats op het internet waar Follow Your Heart Publishing de mogelijkheid biedt om door middel van elektronische communicatie een bestelling bij haar te doen. Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die met Follow Your Heart Publishing via haar internetsite een overeenkomst heeft gesloten tot het afnemen van één of meer producten. Het BTW Nummer van Follow Your Heart Publishing is NL 807428085.B01.

Artikel 3 - Prijzen

3.1. Levering van producten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de internetsite vermelde prijzen en tarieven. Prijzen die door Follow Your Heart Publishing of haar toeleveranciers op andere wijze dan op de internetsite zijn afgesproken of kenbaar gemaakt, binden Follow Your Heart Publishing niet voor producten die via de internetsite worden besteld, tenzij dat tussen Follow Your Heart Publishing en Afnemer schriftelijk uitdrukkelijk anders is afgesproken. 
3.2. Alle door Follow Your Heart Publishing gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze verzendkosten zullen ten hoogste EUR 1.95,- bedragen (voor verzending binnen Nederland).
3.3. Follow Your Heart Publishing behoudt zich het recht voor de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de internetsite worden vermeld. Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.

Artikel 4 - Aanbieding, bestelling en totstandkoming van overeenkomst

4.1. Alle aanbiedingen van Follow Your Heart Publishing zijn vrijblijvend. Een aanbod op de Internetsite kan door Follow Your Heart Publishing binnen twee werkdagen na ontvangst van een bestelling van Afnemer worden herroepen, in welk geval er geen overeenkomst tot stand komt.
4.2. De overeenkomst komt tot stand door een bestelling van Afnemer via de internetsite en schriftelijke aanvaarding (per e-mail) van deze bestelling door Follow Your Heart Publishing.
4.3. Ter zake van gewisselde communicatie en gedane bestellingen, leveringen en betalingen worden de systemen en administratie van Follow Your Heart Publishing geacht een juiste weergave hiervan te bevatten, behoudens bewijs van het tegendeel door Afnemer.
4.4 Afnemer kan binnen 7 werkdagen na levering van het product dit retourneren aan Follow Your Heart Publishing. Het volledige bedrag zal door Follow Your Heart Publishing worden terugbetaald. De verzendkosten voor het terugsturen zijn volledig voor de Afnemer. Follow Your Heart Publishing zal binnen 30 dagen het volledige bedrag aan afnemer terugbetalen. Deze regel geldt niet voor zeer specifieke in opdracht van Afnemer bestelde goederen, of indien er een andere afleveringstermijn is overeengekomen.

Artikel 5 - Levering

5.1. Bestelde producten worden aan Afnemer geleverd door aflevering, in casu: bezorging van de goederen aan het daartoe door Afnemer opgegeven adres dan wel, indien de goederen daar niet in ontvangst genomen of in een postbus achtergelaten kunnen worden, achterlating aan dat adres van een schriftelijke mededeling waarin wordt vermeld hoe geadresseerde in het bezit van de goederen kan komen. De goederen zijn voor risico van Afnemer vanaf het moment van aflevering.
5.2. Follow Your Heart Publishing gaat zo snel mogelijk over tot het verzenden van de goederen. Een op de internetsite genoemde termijn voor een prestatie van Follow Your Heart Publishing is uitdrukkelijk indicatief en geen fatale termijn.
5.3. Follow Your Heart Publishing is gerechtigd nakoming van enige verplichtingen jegens Afnemer op te schorten zolang Afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens Follow Your Heart Publishing, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan.

Artikel 6 - Betaling

6.1. Facturering geschiedt door Follow Your Heart Publishing in beginsel gelijktijdig met de aflevering van de bestelde goederen.
6.2. Betaling door Afnemer dient te geschieden binnen 14 dagen na aflevering op een door Follow Your Heart Publishing aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij via creditcard of anderszins (vooruit)betaling heeft plaatsgevonden.
6.3. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Follow Your Heart Publishing is het Afnemer niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens Follow Your Heart Publishing te verrekenen met een vordering van Afnemer op Follow Your Heart Publishing, uit welke hoofde dan ook.
6.4. Follow Your Heart Publishing heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, een automatische incassomachtiging, contante betaling, of zekerheid voor de betaling van Afnemer te verlangen.
6.5. In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is Afnemer in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en is Follow Your Heart Publishing gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan Afnemer in rekening te brengen. In dat geval is Follow Your Heart Publishing tevens gerechtigd van Afnemer vergoeding te vorderen van alle werkelijk gemaakte gerechtelijke (waaronder advocatenkosten) en buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste zullen worden berekend aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 7 - Reclames en klachten; retourzendingen

7.1. Indien Afnemer een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, is afnemer gerechtigd het product op eigen kosten en met medezending van een brief ter ontbinding van de koop tijdens de bedenktijd binnen 14 dagen in een deugdelijke verpakking aan Follow Your Heart Publishing retour te zenden, of in de winkel ter omruiling aan te bieden. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het geretourneerde product onbeschadigd is. Na ontvangst van de retour gezonden producten zal Follow Your Heart Publishing, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog of opnieuw het door Afnemer bestelde product leveren danwel het aankoopbedrag restitueren. Retourneren is niet mogelijk bij e-books.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1. De aanwezigheid van een gebrek geeft Afnemer nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot het product.
8.2. De totale aansprakelijkheid van Follow Your Heart Publishing wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (exclusief BTW).
8.3. Aansprakelijkheid van Follow Your Heart Publishing voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 8.2. is uitgesloten.

Artikel 9 - Beëindiging van de overeenkomst

Follow Your Heart Publishing heeft het recht de overeenkomst met Afnemer met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
• Afnemer ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
• Aan Afnemer (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard;
• Afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Follow Your Heart Publishing ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud

Follow Your Heart Publishing behoudt zich de eigendom van alle door haar aan Afnemer geleverde (roerende) zaken voor totdat Afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Follow Your Heart Publishing uit hoofde van enige overeenkomst tot levering van boeken of andere producten, verplichtingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen.

Artikel 11 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Het is Afnemer niet toegestaan (en dit geldt zo nodig in aanvulling op auteurs- of naburige rechten van Follow Your Heart Publishing) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Follow Your Heart Publishing enig door Follow Your Heart Publishing aan Afnemer geleverd en/of ter beschikking gesteld boek of elektronisch product, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of (verveelvoudigingen daarvan) openbaar te maken indien dat geschiedt (I) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling (II) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (III) voor het overnemen in dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma, een en ander tenzij in deze leveringsvoorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 12 - Overmacht

Onder overmacht voor Follow Your Heart Publishing wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die niet te wijten is aan de schuld van Follow Your Heart Publishing noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of die het gevolg is van het feit dat een door Afnemer besteld product tijdelijk bij Follow Your Heart Publishing of haar toeleverancier niet meer voorradig is.

Artikel 13 - Toepasselijkheid recht en geschillen

13.1 Op elke door Follow Your Heart Publishing met Afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die behoren bij de door Follow Your Heart Publishing met de Afnemer gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.